KOMMUNAL HUSLEIEKOMPENSASJON

SØK OM KOMPENSASJON FOR DELER AV HUSLEIEN

Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at det frivillige amatørkulturlivet i Stavanger skal bli aktive brukere av Stavanger konserthus. En har derfor etablert en kompensasjonsordning til dekning av deler av husleien. Ordningen er åpen for aktører som oppfyller kriteriene knyttet til frivillighet, innhold og geografisk tilhørighet i Stavanger kommune.

 

KRITERIER

Følgende kriterier må være oppfylt for at kompensasjon skal kunne innvilges:

  • Frivillighet

Det kan ytes kompensasjon til frivillige lag og organisasjoner som fyller kravene for registrering i frivillighetsregisteret, samt Stavanger kulturskole. Ordningen omfatter ikke organisasjoner eller arrangører som har økonomisk formål.

  • Innhold

Det kan ytes kompensasjon til åpne kulturarrangementer som har presentasjon av musikk, scenekunst eller andre kunstneriske utrykk som hovedformål. Det ytes ikke kompensasjon til arrangementer som er lukket eller hvor kunstneriske innslag er underordnet et annet hovedformål. Eksempler på arrangementer det ikke ytes kompensasjon til kan være religiøse møter, politiske mønstringer, rent sosiale tilstellinger, pengeinnsamlinger og lignende. Kompensasjonsordningen skal nå flest mulig arrangører, og det vil bli satt et tak på 4 kompenserte arrangementer i året pr. arrangør.

  • Geografisk tilhørighet

Ordningen er åpen for arrangører som har adresse i og driver sin hovedvirksomhet i Stavanger kommune.

KOMPENSASJONEN

Satser og kriterier fastsettes av Stavanger kommune. For tiden ytes inntil 40 % av grunnleie, teknikk og personell. Innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende budsjettvedtak, tildeles kompensasjon etter hvert som søknader kommer inn.

SAKSBEHANDLING

Utfylt søknadsskjema, med vedlagt arrangementskalkyle og dokumentasjon for at reservasjon av lokalene er foretatt, må være innlevert senest 4 uker før lokalene planlegges tatt i bruk. Søknader behandles av Stavanger konserthus IKS, som forvalter kompensasjonsordningen på vegne av Stavanger kommune. Saksbehandlingstiden skal normalt ikke overstige 2 uker.

KLAGEADGANG

Beslutning om tildeling av husleiekompensasjon anses som enkeltvedtak etter Forvaltningslovens § 2b. Vedtaket skal være skriftlig, begrunnet og kan påklages inntil 3 uker etter at vedtaket er meddelt. Eventuell klage skal fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (Stavanger konserthus IKS), som kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet. I motsatt fall sendes klage over til Stavanger kommune for videre behandling.

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til:

Stavanger konserthus IKS
Sandvigå 1,
4007 Stavanger

Kriteriene er justert i samsvar med kultursjefens bestemmelse, ref. vedtak i UKIS 10.06.2020.