Standard kjøpsvilkår

Standard kjøpsvilkår for kjøp av billetter

Disse kjøpsvilkårene gjelder for alle billetter som formidles av spillestedet Stavanger konserthus via billettsystemet Tixly på vegne av gjeldende arrangør (omtalt som «Arrangøren») til kjøpere (omtalt som «Kjøperen»). Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke ved kjøp av billetter.

Alle spørsmål vedrørende arrangementet rettes til spillestedet Stavanger konserthus.

1. Billetten

1.1       Adgang til arrangementet
Billetten gir adgang til det aktuelle arrangementet såfremt strekkoden e.l. på billetten er både gyldig og lesbar. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang. Kjøperen er selv ansvarlig for at billetten vedkommende besitter er gyldig og lesbar.

1.1.1    Dersom kjøpet gjelder et abonnement, gjelder kjøpsavtalen til abonnement sies opp. Abonnenter trenger ikke å bestille nytt da de automatisk overføres til neste sesong. Oppsigelse kan på e-post sendes til billett@stavanger-konserthus.no eller post@sso.no, eller ved å ta kontakt med billettskranken i Stavanger konserthus, tlf. 51 53 70 00 (1).

1.2       Aldersgrense
Kjøperen er selv ansvarlig for å orientere seg om aldersgrensen som gjelder for det aktuelle arrangementet. Arrangøren refunderer ikke billetter dersom Kjøperen eller annen planlagt deltaker på arrangementet ikke oppfyller aldersgrensen.

1.3       Overføring
Billetten kan overføres til en annen person enn Kjøperen, med mindre det er opplyst om noe annet i forbindelse med kjøpet. Kjøperen er innforstått med at det er forbudt videreselge billetten til en høyere pris enn pålydende.

1.4       Kommersielle formål
Billetten kan ikke benyttes for kommersielle formål herunder, men ikke begrenset til, som et tilbud i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig samtykke fra Arrangøren. Dersom billetten benyttes for kommersielle formål har Arrangøren rett til å kansellere den aktuelle billetten uten refusjon av kjøpesummen.

1.5       Tap av billetten
Billetten er å anse som et verdipapir og tapte eller ubenyttede billetter refunderes ikke.

1.6       Angrerett
Det er ikke angrerett på kjøp av billetter. Kjøpte billetter refunderes ikke, unntatt ved avlyst arrangement.

2. Endring og avlysning

2.1       Endret tidspunkt
Stavanger konserthus og arrangør har rett til å endre tid og dato for arrangementet. Ved endret tid og/eller dato vil billetten være gyldig for nytt tidspunkt.

2.2       Endring av plassering
Stavanger konserthus og arrangør har rett til å endre plasseringen av arrangementet. Slik endring skal ikke være lengre enn 30 minutter med kollektiv transport fra opprinnelig plassering. Plassering i salen kan også bli endret.

2.3       Endring av innhold
På arrangement med ulike innslag (f. eks. artister, band mv.) har Stavanger konserthus og arrangør rett til å endre eller avlyse enkelte av disse innslagene. Det anses ikke som en avlysning med mindre alle innslag avlyses.

2.4       Avlysning
Stavanger konserthus og arrangør forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement refunderes billetten. Billettavgift refunderes ikke. Ved avlyst arrangement kan Kjøperen ikke fremme andre krav enn refusjon etter denne bestemmelsen. Avlysning i en force majeure situasjon reguleres i sin helhet av pkt. 3.

3. Force majeure

3.1       Situasjoner som utgjør force majeure
Som force majeure skal anses ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Stavanger konserthus og arrangørs kontroll og som i vesentlig grad vanskeliggjør rasjonell gjennomføringen av arrangementet eller oppfyllelse av øvrige plikter etter avtalen (herunder, men ikke begrenset til orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjoner, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofer).

3.2       Virkningen av force majeure
Ved force majeure vil Stavanger konserthus og arrangørs forpliktelser overfor billettkjøperne bortfalle, herunder Stavanger konserthus og arrangørs ansvar for gjennomføring av arrangementet, Kjøperens eventuelle rett til refundering av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Kjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot Stavanger konserthus og arrangør. Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres grunnet myndighetsrestriksjoner knyttet til covid-19 virus eller andre pandemier eller sykdommer, anses dette som en force majeure situasjon.

3.3       Varsling
Dersom Stavanger konserthus og arrangør vil påberope seg force majeure skal Kjøperen varsles om det uten ugrunnet opphold til Kjøperens oppgitte e-post adresse eller telefonnummer. Dersom Kjøperen ikke har registrert e-post adresse eller telefonnummer i forbindelse med kjøpet faller Stavanger konserthus og arrangørs varslingsplikt bort.

4. Øvrige regler

Kjøperen er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende reglene i alkoholloven, smittevernloven mv. samt de regler og pålegg som gjelder sikkerhet og orden ved arrangementet. Dersom Kjøperen bryter gjeldende regelverk har Stavanger konserthus og arrangør rett til å bortvise Kjøperen fra arrangementet uten refusjon av kjøpesummen.

5. Personvern

Stavanger konserthus og arrangør vil måtte behandle Kjøperens personopplysninger for å kunne selge billetten til Kjøperen, gi Kjøperen adgang til arrangementet eller holde Kjøperen oppdatert om arrangementet, for eksempel ved endringer som nevnt i punkt 2. Grunnlaget for denne behandlingen er avtalen mellom Kjøperen og Arrangøren, herunder Kjøpsvilkårene. Arrangørens behandling av personopplysninger følger personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Billettleverandøren brukes som databehandler av Stavanger konserthus og arrangør for å gjennomføre behandlingen. Mer informasjon om Stavanger konserthus og arrangørs behandling av personopplysninger er tilgjengelig i Stavanger konserthus sin personvernerklæring.

Billettleverandøren kan også ha sitt eget grunnlag for behandling av Kjøperens personopplysninger der Billettleverandøren vil være ansvarlig. Stavanger konserthus anbefaler at Kjøperen gjør seg kjent med Billettleverandørens personvernerklæring eller tar kontakt med Billettleverandøren for mer informasjon om deres behandling.

6. Lovvalg og tvisteløsning

Kjøpsvilkårene skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister mellom Kjøperen og Stavanger konserthus og arrangør knyttet til Kjøpsvilkårene skal avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål skal i slike tvister reises for Stavanger konserthus verneting, som vedtatt verneting.